1- مدیرعامل : فرهاد فیروزی

 

2- رئیس هئیت مدیره :  حسین محمدی

 

3-اعضای هئیت مدیره : جعفرمحمدی

 

4- اعضای هیئت مدیره : پرویز فیروزی