شرکت مسافربری همسفرآرتا مقدم مهمانان عزیزراگرامی میدارد1614_9[1].JPG

 

 

سرویسهای منظم به مقصد  تهران (ترمینال غرب وجنوب) ازساعت 8الی23

 

سرویسهای منظم به مقصد تبریزساعتهای  45/8 – 15/12 – 45/13

 

سرویس منظم به مقصد  اصفهان – وترمینال رشت همه روزه ساعت  9 و 14

 

شرکت همسفرآرتا اردبیل آماده خدمت به هم وطن های عزیزوگرامی میباشد

 

تلفن های رزرو 33810084 و33810085 سرویسهای دربستی به سوریه و ترکیه